Trä_Återbruk

Cirkulärt byggande

Minskad klimatpåverkan med avfallsminimering och återbruk
Cirkulärt byggande handlar i praktiken om att på olika sätt minimera avfall och öka både återanvändning och materialåtervinning.

Har ni identifierat materialspill och överblivna byggprodukter i ert projekt? Wiklunds kan nu erbjuda tjänster som gör att dessa resurser tas om hand och kommer till användning istället för att bli ett avfall.

Vill ni återbruka era byggprodukter, men har ingenstans att tillfälligt mellanlagra dem? Wiklunds är er logistikpartner i Stockholm och Uppsala. Vi kan transportera och lagerhålla ert återbruksmaterial tills produkterna behövs i era byggnader.

Cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande handlar i praktiken om att på olika sätt minimera avfall och öka både återanvändning och materialåtervinning. Den cirkulära ekonomin skapar enorma möjligheter för fastighets- och byggbranschen att begränsa klimatpåverkan och förebygga förlusten av den biologiska mångfalden.

Alltfler byggherrar och byggentreprenörer arbetar aktivt med att förbättra metoder och vidta åtgärder för att förebygga byggavfall vid nyproduktion. Trots detta är det oundvikligt att överblivet material uppstår. Materialspillets uppkomst beror på flera olika faktorer i alla byggskeden, från planering, projektering, inköp till produktion.

Wiklunds har sedan 1960-talet arbetat med avfallshantering och återvinning. Nu erbjuder vi tjänster som kan möjliggöra för byggbranschen att byggprodukter tas om hand och kommer till användning istället för att bli ett avfall:

  • Avfallsminimering byggmaterial
  • Återanvändning byggmaterial (Återbruk)

Wiklunds kan hjälpa er organisation med helheten inom återbruk för att minska CO2-utsläppen från ny- eller ombyggnadsprojekt.

  • Inventering
  • Demontering
  • Ev Rekonditionering
  • Mellanlager
  • Leverans av återbrukat material (byggmaterial ni själva inte lyckas projektera in i projektet cirkuleras ut på marknaden genom Wiklunds återbruksbutik)
  • Leverans av köpt återbrukat material från Wiklunds återbruksbutik
  • Dokumentation (klimatberökningar på återbruk och köpt återbrukat material)

Ta gärna kontakt med vår återbruksspecialist för ett förutsättningslöst möte. Magnus Rödin 08-505 956 32, magnus.rodin@wiklunds.se

Trä_Återbruk
Överblivna byggprodukter av god kvalitet

Enligt avfallstrappan ska vi i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Avfallsminimering är både resurs- och kostnadsbesparande. I byggsektorn finns stor potential att optimera produktanvändningen.

Wiklunds kan hjälpa byggprojekt att ta hand om materialspill och överblivna produkter i de fall att de inte kan returneras till leverantör. Byggmaterial av god kvalitet ska användas och inte bli ett avfall.

Återbruk av byggmaterial

Återanvändning är att använda en produkt en gång till i samma skick och utformning som tidigare och använda till samma ändamål. Återbruk är snarlikt och kan innebära att en produkt anpassas och används till samma eller ett annat användningsområde.

Wiklunds kan vara byggherrens samarbetspartner för återbruk av byggkonstruktioner, byggmaterial och produkter. Wiklunds ambition är att skapa goda förutsättningar för återbruksarbete genom att förenkla hanteringen och ansvara för logistiken.

Wiklunds har öppnat en ny unik butik för försäljning av överblivet nytt byggmaterial.

Detta i syfte att minska avfallsmängderna på byggprojekt i Stockholmsområdet och samtidigt bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Intresseanmälan Avtal