Bild centralbron Stockholm

Utbildning

Wiklunds har utbildningsverksamhet i egen regi. Vi anordnar regelbundet en rad olika utbildningar för dig och din personal. Vi planerar in kurser löpande men vi kan även anpassa kurser efter ditt företags behov!

Vi är bl.a. godkända av Transportstyrelsen att utbilda i YKB-fortbildning och alla våra instruktörer har lång erfarenhet från branschen.

Läs mer om våra utbildningar här.

Utbildning

Vi erbjuder flera olika utbildningar!

Wiklunds har utbildningsverksamhet i egen regi. Vi anordnar regelbundet en rad olika utbildningar för dig och din personal. Vi planerar in kurser löpande men vi kan även anpassa kurser efter ditt företags behov!

Vi är bl.a. godkända av Transportstyrelsen att utbilda i YKB-fortbildning och alla våra instruktörer har lång erfarenhet från branschen.

Läs mer om våra utbildningar och planerade kurstillfällen under respektive flik.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

Bild centralbron Stockholm

HLR

HLR

FÖRSTA HJÄLPEN

Kurs i första hjälpen hålls som en föreläsning samt med praktiska moment där deltagaren exempelvis får öva på att lägga tryckförband för att stoppa blödningar, ge bra bröstkompressioner, hålla rätt takt och göra effektiva inblåsningar.

Kursinnehåll:

 • Första Hjälpen
 • Introduktion HLR
 • Praktiska övningar HLR
 • Livräddning vid Luftvägsstopp
 • Introduktion av Hjärtstartare

Anmäl ditt intresse på utbildning@wiklunds.se

ADR 1.3

FARLIGT GODS

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

 

Kursinnehåll

 1. Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
 2. Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan
 3. Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen

ADR 1.3 utbildningen är skräddarsydd för det du arbetar med, dvs. anpassat till verksamheten och det farliga gods som hanteras. Utbildningen uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:5 (kap. 1.3).

Kurslängd och plats

Halvdagskurs (4 timmar)

Utbildningen anordnas i Wiklunds lokaler eller på din arbetsplats.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

FÖRARBEVIS

1 juli 2007 trädde AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” i kraft och det innebar att betydligt hårdare krav ställs på arbetsgivares ansvar att utbilda sina maskinförare.

De som på Transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på ett tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton) ska ha ett yrkesbevis.

Utbildningen är på 2 dagar och är en s.k. vidareutbildningen. För att vara berättigad denna kortare utbildning krävs tidigare erfarenheter från körning med fordonsmonterad kran. Detta intygas antingen med ett arbetsgivarintyg som visar att du har mer än 30 månaders erfarenhet från körning med fordonsmonterad kran eller att en individuell studieplan fylls i med dina uppskattade förkunskaper som skickas in till oss.

I samband med bokning ska den individuella studieplanen fyllas i och skickas till oss. Finns ett arbetsgivarintyg på tidigare erfarenheter ska även detta skickas in. Allt skickas till utbildning@wiklunds.se.

Kurstillfällen sätts upp efter efterfrågan. När tillräckligt antal behöriga deltagare finns kan kurs bokas genom denna sida.

Individuell utbplan.pdf

Arbetsgivarintyg_kran.doc

Vår instruktör har giltigt instruktörsbevis från TYA.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

Säkra Lyft – ISO

LASTKOPPLING

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få kännedom om lyftanordningar och att använda lyftredskap. Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last och lyftredskap. Därmed är det viktigt med kompetensutveckling inom detta område.

Utbildningen Säkrare lyft ISO innefattar såväl lektionsundervisning som praktiska övningar. Observera att praktiken sker utomhus, varpå deltagarna behöver ha lämpliga kläder efter väder.

Målgrupp

Yrkesroller som bör gå en utbildning i Säkrare lyft ISO är exempelvis lastkopplare, kranförare och signalman. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med och runt lyftanordningar.

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter kring lyftoperationer
 • Kunskaper om kranar
 • Arbetsberedning av lyftet (riskbedömning)
 • Information om vikter (lastvikt, markbärighet)
 • Lastkopplingsmetoder och hur man säkerställer dessa
 • Lastkopplingsteknik och val av utrustning
 • Identifiering och kontrollmetoder (säkerhetskontroll, daglig tillsyn)
 • Skötsel och hantering av lyftutrustning samt kasseringsregler
 • Signalering/Kommunikation
 • Vanliga fel – olycksrisker
 • Praktiska moment (viktig del)

Utbildningen utförs enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt följer riktlinjerna i standarden SS-ISO 23853.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett kursbevis.

YKB

YKB

FORTBILDNING

Den 10 september 2009 blev det lag på Yrkesförarkompetens för de som utför godstransporter (SFS 2007:1157).

Vi är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB-fortbildning. Vår utbildning följer TYA:s kursinnehåll med gruppdynamik och diskussioner istället för traditionell föreläsning. Utbildningen är kompatibel med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF.

Vi erbjuder en 35 h fortbildning för godstransporter för dig som har hävdvunnen rätt eller behöver förnya ditt YKB. Fortbildningen är uppdelat på 5 stycken delkurser vilka kan genomföras i valfri ordning. Efter varje delkurs erhålls ett kursintyg men först efter att alla 5 delkurser är genomförda erhålls Yrkeskompetensbeviset. Det är sedan giltigt i 5 år.

Här nedan finner ni kort beskrivning av varje delkurs. Kurstillfällen för respektive kurs finner ni till höger.

Innehåll

Delkurs 1 – Sparsam körning

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ut både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Delkurs 2 – Godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Samt upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Delkurs 3 – Lagar & regler

Kursdeltagaren uppdateras på de lagar och regler som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av de reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Även belyses problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling.

Delkurs 4 – Ergonomi & hälsa

Kursdeltagaren upplyses om vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Delkurs 5 – Säkerhet & kundfokus

Kursdeltagaren informeras om hur säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. Kursdeltagaren för även utöva praktiskt HLR samt genomgång av funktion på hjärtstartare.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

Intresseanmälan Avtal