Återbruk byggmaterial Stockholm

  Den linjära ekonomin som länge har stått i fokus baseras på att tillverka, använda och slänga. Det cirkulära tankesättet vill i stället fokusera på att ta vara på det som redan tillverkats i så stor utsträckning som möjligt. Det kan benämnas som återbruk. Den globala ekonomin är för närvarande till största del linjär. För att arbeta mer cirkulärt behöver vi behålla material och varor i omlopp och säkerställa att så lite som möjligt slängs. Därför arbetar Wiklunds med Återbruk av byggmaterial i Stockholm.

  Avfallstrappan

  Avfallshierarkin är ett EU-direktiv som antagits i den svenska miljöbalken. Direktivets syfte är att styra hur avfall ska tas om hand. Trappan består av fem steg; minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi (förbränna) och deponera. Där blir återbruk en naturlig del.

  Återbruk byggmaterial Stockholm

  Vid de flesta byggprojekt blir det ofta en hel del byggmaterial över. Istället för att det materialet går direkt till en återvinningsstation så kan exempelvis byggmaterial återbrukas. Det kan exempelvis innebära att materialet används vid ett annat byggprojekt. Wiklunds är experter på att hjälpa till med återbruk av byggmaterial i Stockholm.

  För att arbeta med avfallsminimering behöver vi titta på de tre första stegen i EU:s avfallstrappa. Här ligger fokus på att i så lång utsträckning som möjligt försöka använda varor i sin ursprungliga form innan de går till återvinning, förbränning eller i värsta fall deponering. Ibland har vi inte längre användning för våra saker och då är det viktigt att som första alternativ fundera över hur vi kan återbruka innan vi slänger.

  Återbruk byggmaterial Stockholm
  Återbruk byggmaterial Stockholm

  Återanvända – Återbruka

  Vad är skillnaden? Att återanvända innebär att använda en vara eller ett material i dess ursprungliga form och till samma syfte. Att i stället återbruka innebär att varan kan modifieras och antingen användas i samma syfte eller få ett helt nytt syfte. För att sammanfatta; återanvändning och återbruk är båda sätt att med så låg energiförbrukning som möjligt behålla material i omlopp.

  Återvinning

  Återvinning är bra. Men det är en komplex process som är långt ifrån problemfri. En vara kan bestå av alla möjliga olika kombinationer av materialtyper vilket gör det svårt att återvinna till fullo. Återvinningsprocessen innebär också en viss del avfall, energi- och resursanvändning. Antagandet att vi genom att återvinna kan rensa vårt klimatsamvete och konsumera mer är varken bra för oss eller vår planet. Om vi i stället lägger fokus på avfallstrappans två första steg, minimera och återanvända kan vi behålla varor och material i sitt befintliga skick över en längre tid.

  Återbruk i Stockholm

  Återbruk ska inte blandas ihop med återvinning. När vi återvinner delar vi isär saker till mindre delar och sorterar efter materialtyper för att sedan avgöra vad som kan återanvändas i nya produkter, vad som behöver förbrännas eller vad som behöver gå till deponi. När vi återbrukar skapar vi i stället möjlighet för saker att få nytt liv, utan att förändras på något större sätt. Gamla saker kan få leva vidare hos någon annan i ursprungskick, eller så kan de modifieras genom exempelvis ett nytt lager färg. En sak som du kanske vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter.

  Fördelarna med återbruk är många. Bland annat tar det tillvara på resurser som redan är i omlopp. Det minskar nytillverkning och sparar på så vis på både naturresurser, vatten och energi. Mängden föroreningar, avfall och koldioxidutsläpp minskar också eftersom vi inte skapar en ny tillverkningsprocess.

  På Wiklunds kan vi hjälpa till med återbruk i Stockholm genom att förenkla för byggprojekt att nyttja befintliga byggmaterialmaterial och förenkla hanteringen av återbruk. Förutom att vi kan administrera och genomföra transport och logistik kan vi också hjälpa till med lagring av produkter som ska sparas i återbrukssyfte. På Wiklunds anser vi det viktigt att i största möjliga mån återbruka byggmaterialmaterial.

  Kontakta oss direkt för att få hjälp med återbruk av byggmaterial i Stockholm eller annat miljöarbete!