Cirkulärt byggande

Återanvändning

Återbruk av byggmaterial

Ur den cirkulära ekonomins synvinkel är byggnader som rivs materialbanker från vilka det frigörs material som återanvänds eller återvinns. En av de viktiga omställningarna för en mer cirkulär byggbransch är att öka återbruket av byggprodukter. Återbruk återfinns på de två högsta stegen i avfallstrappan.

Plan- och bygglagens bestämmelser om tillsyn och kontroll vid rivningsåtgärder syftar till ett lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning av rivningsavfall. Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i PBL och bl.a. ställs det nu krav på att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Wiklunds fokus ligger på att förbättra möjligheterna att ta tillvara befintliga resurser i form av byggmaterial, byggprodukter och inredning. Det kan handla om att återanvända till exempel dörrpartier, innerväggar, tegel, fönster, köksinredningar, innertak och tegelpannor.

Återanvändning byggmaterial

Återanvändning är att använda en produkt en gång till i samma skick och utformning som tidigare och använda till samma ändamål. Återbruk är snarlikt och kan innebära att en produkt anpassas och används till samma eller ett annat användningsområde. 

Wiklunds kan vara byggherrens samarbetspartner för återbruk av byggkonstruktioner, byggmaterial och produkter. Wiklunds ambition är att skapa goda förutsättningar för återbruksarbete genom att förenkla hanteringen och ansvara för logistiken och eventuell mellanlagring.

Wiklunds säkerställer att återbruksmaterial hämtas och transporteras till företagets logistikcenter. För att optimera logistiken och minimera miljöpåverkan ska hämtningen ske vid returtransport – om det är möjligt. Wiklunds utför kontroll och kvittens av mottagna hela kollin och på uppdragsgivarens begäran utfärdas mottagningsbevis.

Wiklunds ombesörjer lagring av återbruksmaterial i enlighet med dess beskaffenhet och uppdragsgivarens lämnade instruktioner. Byggherren är materialägare och uppdragsgivare. Möjlighet finns även till att utföra rekonditionering av återbruksprodukter på Wiklunds logistikcenter.

Byggherren avropar returtransport av lagrat återbruksmaterial. Därefter utför Wiklunds kittning, samlastning och just-in-time leverans av materialet till projekt. Byggherren delges underlag och statistik på mängden (kg) återanvändning.

Säljare mellanlagring återbruksmaterial

I de fall att byggherren omvärderar användningen av återbruksmaterial och bedömer att lagrat material inte behövs i produktion ska båda parterna ingå en överenskommelse om en annan lösning. Om Wiklunds bedömer att materialet är användningsbart hos andra fastighetsägare kan byggherren/-projektet avropa tjänsten Avfallsminimering via Wiklunds.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal