Nya avfallsregler

Flera nya avfallsregler trädde ikraft den 1 augusti 2020 och huvudsyftet med ändringarna är att gynna cirkulär ekonomi. ​​​Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

För drygt två år sedan gjordes flera stora förändringar i EU:s avfallsdirektiv. Revideringen av avfallslagstiftningen har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi behålls resurser i samhällets kretslopp istället för att bli avfall.

I Sverige införlivades ändringarna bl.a. genom miljöbalken och avfallsförordningen. Här nedan beskriver vi kortfattat de ändringar i bestämmelserna som berör bygg- och rivningsavfall samt farligt avfall. 

Bygg- och rivningsavfall

Inom byggsektorn uppstår årligen ca en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat). 

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Syftet med bestämmelserna är att både minska mängden avfall och förbättra hanteringen av det avfall som ändå uppkommer i byggsektorn.

För bygg- och rivningsavfall finns det nu ett tydligare krav på källsortering. Följande fraktioner ska sorteras ut på byggarbetsplatser:

  • Trä
  • Mineraliska massor (betong, klinker, keramik, sten)
  • Skrot och metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Fraktionerna ska förvaras skilt från annat avfall och även transporteras skilt. Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om undantag från kraven, se NFS 2020:7.

Utöver ovanstående fraktioner finns fortsatt kravet kvar att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Wiklunds hjälper er att leva upp till dessa regler. Flertalet av våra kunder sorterar redan idag alla dessa fraktioner, dock sker utsorteringen av plast i väldigt liten skala. Merparten av all plast sorteras i fraktionen brännbart.

Plast är ett samlingsnamn på flera hundra olika sorters plaster som består av kemiska föreningar, så kallade polymerer. Eftersom olika typer av plast har olika egenskaper kan de inte återvinnas tillsammans. I dagsläget rekommenderar vi våra kunder att sortera de plastfraktioner som vi kan garantera materialåtervinning:

  • Emballageplast
  • Cellplast

På sikt tror vi att nya lösningar kommer för insamling och återvinning av plaster från byggsektorn.

För mer information om nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg–och-rivningsavfall/Nya-regler-for-sortering-av-bygg–och-rivningsavfall/

 

Farligt avfall

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera in detta till ett nationellt digitalt avfallsregister.

Tillsammans med Wiklunds kommer du som kund att få all den hjälp och guidning som behövs för att följa den nya lagen. I samband med att ni beställer en avfallstransport hos Wiklunds ser vi till att all rapportering till Naturvårdsverket är korrekt.

För mer information om nya regler för spårbarhet och rapportering av farligt avfall:

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/ Tillbaka