Hållbarhet

Sveriges klimatlag säger att vi ska ha netto noll klimatavtryck till 2045, det är ett mål vi tillsammans ska uppfylla. Vår ambition är att Wiklunds ska nå målet snabbare än så. Vi ska vara en del av den gröna omställningen och vi arbetar redan för fullt för att skapa en hållbar framtid med hållbar logistik och resursanvändning.

Transportsektorn står för drygt en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser och vi har ett stort ansvar att minska utsläppen. Wiklunds påbörjade resan mot nollutsläpp för många år sedan genom att investera i åtgärder som minskar klimatpåverkan bl.a. genom hållbara fordon och drivmedel. Teknikutvecklingen går allt snabbare och vi vet att ny teknik som är oberoende av fossila drivmedel är framtiden.

Naturliga och ändliga resurser minskar samtidigt som behoven ökar hos en ständigt växande population i en allt mer urbaniserad värld. Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Wiklunds är med och bidrar till en förändring från linjära till cirkulära materialflöden, där avfall blir till resurser och utvinning av jungfruliga tillgångar minskar.

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bygger på dialog och samarbete, såväl inom företaget som med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Kunskap och medvetenhet om klimatutmaningen och förbättringspotential är nödvändig för att vi ska nå vårt mål att nå klimatneutralitet.

Vår hållbarhetsredovisning för bokslutsår 2021/2022:

Certifiering

Wiklunds har under många år haft ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Sedan 1999 är bolaget kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Kort därefter påbörjades ett arbete med att integrera miljöledning med det befintliga ledningssystemet och sedan år 2001 är hela verksamheten även certifierat enligt ISO 14001 (miljö).

För oss är det självklart att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Vi siktar ständigt mot högre kvalitets- och miljömål i vår verksamhet.

Wiklunds policys, rutiner och instruktioner finns lättillgängliga för alla anställda och personalen uppmuntras till att vara aktiva i utvecklingen av företaget. Vår personal är engagerade och tillsammans säkerställer vi att våra tjänster håller den kvalitet och miljöprestanda som våra kunder efterfrågar.

Våra certifikat och vår policy

Biogas är hållbart

I väntan på elektrifierade tunga fordon investerar Wiklunds i biogasdrivna fordon. Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Biogas har en växthusgasminskning på 87% jämfört med fossil diesel, samt en kraftig reduktion av kväveoxider och partiklar.

Wiklunds har i dagsläget 16 biogasdrivna fordon i drift och strategin är att öka antalet tunga gasdrivna fordon i vagnparken.

Vi producerar förnyelsebar energi

Wiklunds har under flera år köpt grön el till anläggningarna. I augusti 2020 tog Wiklunds ett nytt kliv mot ökad hållbarhet och företagets egna solcellspark på huvudkontoret i Järfälla blev klart. Under det första året i drift har Wiklunds producerat 95 000 kWh solenergi.