Säkerhet och hälsa

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Wiklunds. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Vår personal utbildas och uppmanas i att alltid förbereda sig väl inför ett uppdrag. I de fall att förutsättningarna förändras ska en ny riskbedömning göras. Vid mer riskfyllda uppdrag eller lyftmoment ska alla inblandade parter ta del av den gemensamma arbetsberedningen.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöker, riskbedömer, genomför och följer vi upp verksamheten för att förebygga både ohälsa och olycksfall. Om något upplevs riskfyllt har varje medarbetare en rättighet och en skyldighet att stoppa arbetet. 

Trafiksäkerhet

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder. Säkerhet omfattar i stort sätt allt i vår verksamhet och därför har trafiksäkerhet alltid varit en central fråga för Wiklunds.

Redan 2002 fastställde företagets ledning en alkohol- och drogpolicy för Wiklunds och samtidigt påbörjades ett aktivt arbete med att förbättra trafiksäkerheten. Idag är alla våra fordon utrustade med kvalitetssäkra alkolås.