Kvarnholmen – Stadsutveckling på Ön

  • Stadsutvecklingsprojekt

KUAB ansvarar för projektutvecklingen av Kvarnholmen. Stora planer och många tusen bostäder har byggts de senaste åren. En stor utveckling och påverkan på befintlig infrastruktur innebär ökade risker för skador och en kraftigt ökning av tung transport på ön samtidigt som fler boenden flyttar in i sina nya bostäder. För att minska riskerna samt förbättra boendemiljön upprättades en komplex bygglogistiklösning.

Wiklunds ansvarade för:

Logistikanalys

Rondering (säkerställa säkra transporter till skola)

Rondering (säkerställa fri framkomlighet för kollektivtrafik)

Strategisk och samordnad avfallshantering för samtliga byggentreprenörer på ön

Checkpoint inkl lotsning av tung trafik

Leveransplaneringsystem (ProMate)

Lagersystem (ProMate)

Mellanlagring av byggmaterial

Lastning- & lossningsresurser

Avfallstransporter

CO2-rapporter (Hållbara transporter)

Logistiklösningar i projektet