Deponi / Landfill


  Deponi

  Får innehålla:

  • Sammansatta icke brännbara material som är omöjliga att separera (t.ex. träullsplatta, fibergips, cementbaserad gips)

  Ej:

  • Brännbart material
  • Organiskt avfall
  • Farligt avfall
  • Elavfall

  Övrigt information:     

  • Enbart produkter/material som varken kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas.
  • Avsändaren ska deklarera (karakterisera) avfallet

  Landfill

  May contain:

  • Composite non-combustible materials that are impossible to separate (e.g. wood wool board, fiber-gypsum, cement-based plaster)

  No:

  • Combustible materials
  • Organic waste
  • Hazardous waste
  • Electrical waste

  Additional information:

  • Only products/materials that cannot be reused, recycled or energy recovered.
  • The sender must declare (characterise) the waste.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider