Mineraliska massor / Mineral materials


  Mineraliska massor

  Får innehålla:

  • Betong och rivningsbetong
  • Tegel, lättbetong och minerit
  • Mur-/putsbruk, kakel, klinker och porslin
  • Leca och skumglas
  • Rena schaktmassor (sten, grus, sand och jord; observera att avsändaren ska intyga att massorna är rena, dvs. fria från föroreningar)

  Ej:

  • Förorenad betong
  • Blåbetong
  • Eternit (asbest)
  • Plasthinkar, säckar och kartong
  • Sanitetsporslin med kvarsittande armatur

  Övrigt information: 

  • Fraktionen ska vara fri från främmande material. Endast armering accepteras.
  • Påträffas säckar, hinkar, träreglar klassas lasset som blandat avfall alt. debiteras en eftersorteringsavgift.

  Mineral materials

  May contain:

  • Concrete
  • Brick, light concrete, Minerit HD
  • Rendering/plastering mortar, tiles, clinker and china
  • Leca and foam glass
  • Uncontaminated Excavated materials (stone, gravel, sand and soil; please note that the consignor must certify that the masses are clean, i.e. free from contamination).

  No:

  • Contaminated concrete
  • Blue concrete
  • Eternit (asbestos)
  • Plastic buckets, sacks and cardboard
  • Sanitary porcelain with remaining fittings

  Additional information:

  • The fraction shall be free of foreign material. Only reinforcement is accepted.
  • If sacks, buckets, wooden bars are found, the load is classified as mixed waste or a post-sorting fee is charged.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider