Plast / Plastic


  Plast

  Får innehålla:

  • Alla plasttyper och sammansatta plastprodukter
  • Cellplast
  • Skumplast
  • Plaströr

  Ej:

  • Isoler-/byggmaterial inneh. farliga ämnen (t.ex. freon, bromerade flamskyddsmedel)
  • Metallhandtag
  • Textilier
  • Plastprodukter över 1 x 1 m (t.ex. armerarad plastduk, ställningsplast, tätskiktsduk, presenningar och slangar)

  Övrigt information:

  • Plastförpackningar ska vara tömda på innehåll.
  • Emballageplast och vit cellplast utsorterad separat vid källan kan materialåtervinnas.

  Plastic

  May contain:

  • All types of plastic and composite plastic products
  • Expanded polystyrene
  • Polymeric foam
  • Plastic pipes

  No:

  • Insulation/building materials containing hazardous substances (e.g. freon, brominated flame retardants)
  • Metal handles
  • Textiles
  • Plastic products over 1 x 1 m (e.g. reinforced plastic sheeting, scaffolding plastic, waterproofing sheets, tarps and hoses).

  Additional information:

  • Plastic packaging must be emptied of its contents.
  • Packaging plastic and white cellular plastic that has been sorted separately can be recycled.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider