Schaktmassor / Excavated materials


  Schaktmassor

  Får innehålla:

  • Sten
  • Grus
  • Sand
  • Jord (avsändaren ska intyga att massorna är rena, dvs. fria från föroreningar. Det finns i NFS 2004:10 undantag för vissa massor som kan tas emot utan provtagning, beroende på materialsammansättning och vilken verksamhet som har bedrivits på platsen)

  Ej:

  • Större sten och skut
  • Betong
  • Förorenade massor
  • Muddermassor
  • Rotsystem och stubbar

  Övrigt information:

  • Varje anläggning som tar emot schaktmassor har egen utformad deklarationsblankett.

  Excavated materials

  May contain:

  • Stone
  • Gravel
  • Sand
  • Soil (the sender must declare that the masses are clean, i.e. free from contamination. There are exceptions in NFS 2004:10 for certain masses that can be accepted without sampling, depending on the composition of the material and the activities that have been carried out on the site)

  Ej:

  • Large stones
  • Concrete
  • Contaminated materials
  • Root systems or stumps

  Additional information:

  • Each facility that accepts excavated soil has its own declaration form.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider