Trä, behandlat / Wood, treated


  Trä, behandlat

  Får innehålla:

  • Träspill, brädor och rivningsvirke
  • MDF, Plywood, spånskivor och masonit
  • Parkett
  • Impregnerat trä, klass AB (observera att avsändaren ska styrka med byggvarudeklaration eller intyg att värmebehandlat trä och impregnerat trä inte klassas som farligt avfall. Deklarationen ska följa med transporten)

  Ej:

  • Impregnerat trä innehållande tungmetaller
  • Ris och grenar, träd, stockar och stubbar
  • Träreglar med gips
  • Möbler med stålfjädrar

  Övrigt information:

  • Kan vara målat eller omålat. Spikar, skruvar och mindre metallbeslag accepteras.

  Wood, treated

  May contain:

  • Wood waste, boards and demolition timber
  • MDF, plywood, chipboard and masonite
  • Parquet flooring
  • Pressure-treated wood, class AB (note that the sender must prove with a construction product declaration or certificate that demonstrates that the material is not hazardous waste. The declaration must accompany the transport)

  Ej:

  • Pressure-treated wood containing heavy metals
  • Twigs and branches, trees, logs and stumps
  • Wooden joists with plaster
  • Furniture with steel springs

  Additional information:

  • Can be painted or unpainted. Nails, screws and small metal fittings are accepted.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider